Geguritan Candra Bhérawa Ngrastiti Widhi

Geguritan Candra Bhérawa
Ngrastiti  Widhi
            Ngrastiti  Widhi nénten wénten pateh. Nganutang kawéntanan sang ngrastiti. Wénten kantun kabanda antuk bakti majalaran sarana minekadi upakara utawi upacara. Wénten  nénten kaiket antuk upakara upacara. Minab sang sampun molihing jnyana mresidayng ngamargiang. Sanghyang Widhi kaulengang ring jroning hredaya. Kaastiti  linggih Sanghyang Widhi  wengi raina. Sanghyang Widhi kaastuti kalimbakang sajeroning pamargi. Tresna asih ring sarwa mauripé. Nénten seneng ngwetuang kayun rusit. Trikaya parisudhané kamargiang.
            Sapunika I Ketut Ruma mahbahang ring Geguritan Candra Bhérawa, kacitak olih UD Sinar Saraswati, Amlapura. Geguritan puniki madaging pupuh sinom, durma, pangkur, ginada, smarandana.  Wénten 212 pada. Katah pisan tetimbang utawi pamargi sane kaunggahang. Pamargi – pamargi punika anggén gegamelan ring kauripané. Geguritan puniki nyihnayang pamarginé ngrastiti kepah kalih. Wénten kaiket  upakara, upacara utawi uparengga. Wénten nénten .Wénten medal wénten ka jro ngrastiti Sanghyang Widhi.
            Sang sampun teleb ring jnyana mresidayang ngrumasayang utawi nglinggayang Sanghyang Widhi ring hredaya. Sanghyang Widhi kaastawa wengi raina:
            Tan cumpu kaka jatinña/ pidabdab ngastawa Widdhi/ maring sanggar kabuyutan/ apa hanéng śasîréki/ linggih sanghyang mahāsuci/ ring śarîra juga ruruh/ sinuda ring tutur sunya/ pũja sira siyang ratri/ yayi Wişnu/ hénak déntā nglarakěna//  ( Pupuh Sinom 13, kaca 5).
            Sanghyang Widhi sané malingga ring jroning hredaya pamargi  ngastawané nénten pakanten.. Trikaya Parisudhané nénten naen lempas. Trikaya Parisudha pinaka banten suci serana ngrastiti Widhi :
            Wantah ring angga śarira/ hyang sũkşma kahastuti/ linggayang jroning trikaya/ bantěnin baan solah lěwih/ miwah rawos sané běcik/ pakayunané rahayu/ hěnto kāturang ring Ida/ sat waluya bantěn suci/ kéto tuhu/ jagatédi Déwantara// ( Pupuh Sinom 33, kaca 12).
            Tresna asih, olas asih ring sarwa praniné pinaka bakti ring Sanghyang Widhi  Ring sarwa mauripé wénten Sanghyang Widhi. Ngicalang pikayunan mameseh. Rasa ksama,  kauripang :
            Kasih sayang ring sarwa murip ring jagat/ sat bakti ring sanghyang Widhi/ ngawé karahaywan/ tan wénten rasa maměsěh/ saměton punika sami/ kéto né patut kardinin// ( Pupuh Durma 13, kaca 17).
            Ngamargiang pitra yadnya nénten ring sampuné yayah ibu séda. Ring kantunné nyeneng patut telengayang. Icénin rasa sayang. Nénten ring sedané maageng agengan  sadaweg kantun nyeneng nénten pati rungu. Bakti ring kawitan,  kasarengin antuk pamargi nénten demen nyepungin anak lingsir :
            Pitra yajña bhaktiné těkén kawitan/ nu ñěněng anaké lingsir/ ayahin dabdabang/ haturin sandang lan pangan/ malih tamba kala sakit/ né ngawé lédang/ nto pitra yajña uttami//  ( Pupuh Durma, 17, kaca 18).
            Ngrastiti Sanghyang Widhi katah pamarginé. Wénten ngamargiang bakti , wenten jnyana utawi yoga. Sang sampun tatas ring kasuksman mresidayang nglinggayang Sanghyang Widhi ring jroning hredaya. Yadnya sané kamargiang karuntutin antuk pamargi patut.                                                        IBW Widiasa Kenitén
           

Labels: